Integracja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Strona Główna

 

 

 

 

Organizacja kształcenia integracyjnego

w Publicznej Szkole Podstawowej nr 11

z Oddziałami Integracyjnymi w Dębicy.

 

 

 Nasza szkoła kształcenie uczniów niepełnosprawnych wraz ze zdrowymi w klasach integracyjnych rozpoczęła w 1994 roku.

Od tej pory uwzględniając specjalne potrzeby edukacyjne uczniów daje pełne możliwości nauczania i rozwoju fizycznego dzieci niepełnosprawnych.

W 1997 roku otrzymaliśmy certyfikat Krajowego Lidera Integracji.

Obecnie wśród klas I – VI jest 12 klas integracyjnych. Uczniowie, w zależności od ich indywidualnych potrzeb, są wspomagani przez specjalistów:

 oligofrenopedagoga

 surdopedagoga

 tyflopedagoga

 logopedę

 fizjoterapeutę

 reedukatora

Praca z każdym uczniem oparta jest na programie nauczania dostosowanym do jego potrzeb psychofizycznych. Uczniowie oprócz zajęć z całą klasą uczestniczą w zajęciach indywidualnych prowadzonych przez pedagogów wspomagających. W klasach integracyjnych prowadzone są zajęcia w oparciu o program „Spójrz inaczej”, elementy zajęć terapeutycznych w zależności od potrzeb, stosowane są różnorodne metody w pracy dydaktycznej. Jedną z nich jest zmodyfikowana „Metoda 18 struktur wyrazowych” w nauce czytania i pisania. Uczniowie niepełnosprawni uczestniczą we wszystkich imprezach szkolnych, wyjazdach do teatru, kina, na klasowe wycieczki. Taka integracja sprzyja uspołecznieniu dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych, daje poczucie wartości oraz podnosi wiarę we własne możliwości. Wszyscy natomiast uczymy się tolerancji, zrozumienia, wzajemnej pomocy i życzliwości.